Omega-3 ravintolisillä terveydenhoidon säästöjä

Tutkimusten mukaan omega-3 kalaöljyjen saanti ravinnon mukana tai ravintolisinä vähentää merkitsevästi sydänverisuonisairauksien syntymistä. Useimmat väestötason tutkimukset osoittavat vähentynyttä yleistä kuolleisuutta, vähentyneitä sydänkuolemia ja sydäninfarkteja. Selviä hyötyvaikutuksia on havaittu myös henkilöillä, joilla jo on jokin sydänsairaus. Kliiniset tutkimukset osoittavat selkeästi, että kalaöljy-ravintolisien käyttö vähintään 6 kk ajan vähentää sydänkuolemien määrää 9 %:lla ja sepelvaltimosairauksia 18%:lla henkilöillä, joilla on aiemmin todettu jokin sydänongelma, kuten sydämen vajaatoiminta tai angina pectoris . Kliiniset ja väestötason tutkimukset osoittavat, että syömällä rasvaista kalaa 2-3 kertaa viikossa tai ottamalla kalaöljy-valmisteita päivittäin voidaan vähentää kuoleman riskiä niillä, joilla on ollut sydäninfarkti. Kliiniset tutkimukset myös osoittavat, että kalaöljyvalmisteiden käyttö (1 gramma päivässä tai enemmän) vähentää merkitsevästi sydäninfarktiriskiä ja ennenaikaisia kuolemia.

Frost & Sullivan-tutkimuksen yhteenveto
Riippumaton tutkimuslaitos (Frost & Sullivan) on tehnyt kokoomatutkimuksen siitä, miten säännöllinen omega-3 kalaöljyvalmisteiden käyttö ehkäisee hoitoa vaativia sydänsairauksia yli 55 vuotiailla eurooppalaisilla. On arvioitu, että 24%:lla eurooppalaisesta väestöstä on merkittävästi kohonnut riski saada hoitoa vaativa sydänsairaus. Tutkimusarvioiden mukaan 38,4 miljoonaa ihmistä tulee EU:ssa sairastumaan sydänsairauksiin vuosina 2016-2020. Näiden sairauksien hoitokustannusten on arvioitu kohoavan yli 1.328 miljardiin euroon seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä tekee noin 34.637 euroa jokaista sairastunutta henkilöä kohden. Analyysin mukaan 1,5 miljoonaa hoitoa vaativaa sydäntapahtumaa voitaisiin estää viiden vuoden aikana, jos kaikki yli 55-vuotiaat käyttäisivät omega-3 kalaöljyjä päivittäin (1000mg EPA ja DHA-kalaöljyjä). Tästä seuraisi Euroopan laajuisesti jopa 64,5 miljardin euron säästöt viiden vuoden ajalta. Esimerkiksi Suomessa kalaöljyjen käyttö vähentäisi hoitoa vaativia sydäntapahtumia viiden vuoden aikana noin 4252 henkilöllä, tästä kertyisi 128 miljoonan euron säästöt hoitokustannuksissa vuodessa.

Frost & Sullivan-tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite oli selvittää, voiko omega-3 kalaöljyravintolisien käyttö laajassa mittakaavassa vähentää sydänsairauksien hoitokuluja. F&S-tutkimuksessa käytiin läpi laadukkaita tutkimuksia, joissa oli käytetty omega-3 EPA + DHA ravintolisiä ja testattiin hypoteesia, jonka mukaan niiden säännöllinen käyttö voisi vähentää sydänverisuonisairauksien riskiä sekä niiden aiheuttamia kalliita hoitokustannuksia EU-maissa. Jos tämä hypoteesi pitää paikkansa, omega-3 kalaöljyjä voitaisiin suositella ihmisille, joilla on kohonnut riski sairastua sydänsairauksiin. Tämä johtaisi terveydenhoidon kustannusten merkittävään säästöön ja vähentäisi inhimillistä kärsimystä.

Tutkimuksen kohderyhmä
Kohderyhmä oli yli 55-vuotiaat EU-kansalaiset. Tutkimusarvion mukaan 38,4 miljoonaa yli 55- vuotiasta henkilöä EU-maissa sairastuu hoitoa vaativiin sydänperäisiin sairauksiin tulevan viiden vuoden aikana (2016-2020). Kokonaiskustannukset näiden henkilöiden sairauksien hoitamiseksi tulevat olemaan noin 1.328 miljardia euroa viiden vuoden aikana eli henkilöä kohden laskettuna 34.637 euroa.

Tutkimusmetodi
F&S-tutkimukseen käytettiin vain laadukkaita satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia (18 tutkimusta), joissa on selvitetty omega-3 EPA+DHA kalaöljyjen käytön yhteyttä sydänsairauksien esiintymiseen.
F&S- tutkimuksessa sydänsairaudet rajattiin seuraaviin ICD/ISHMT diagnooseihin:
1) verenpainesairaudet 0901
2) angina pectoris 0902
3) akuutti sydäninfarkti 0903
4) muu hapenpuutteesta johtuva sydänsairaus 0904
5) sydämen vajaatoiminta 0907
6) aivoverisuoniston sairaudet 0908
7) sepelvatimotauti 0909

Erillisten tutkimuksen löydökset koottiin yhteen, jonka jälkeen arvoitiin mahdollista sydänsairauksien riskin vähentymistä. Tästä saatua tulosta käytettiin hyväksi lasket-taessa taloudellisia säästöjä, joita terveydenhoitokustannuksissa voitaisiin saavuttaa, jos kaikki korkean riskin henkilöt käyttäisivät päivittäin omega-3 EPA+DHA kalaöljyjä. Teoreettis-ekonominen analyysimetodi suunniteltiin niin, että se pystyi antamaan selkeitä euromääräisiä säästölukuja, joita saadaan aikaan omega-3 EPA+DHA kala-öljyjen säännöllisellä käytöllä riskiryhmässä.

Kalaöljyjen käytön terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset
Jos kaikki riskiryhmään kuuluvat yli 55-vuotiaat käyttäisivät 1000 mg omega-3 EPA-DHA kalaöljyvalmisteita, riski sairastua hoitoa vaativiin sydänsairauksiin vähenisi 4,9 %:lla. Tämä vastaa sitä, että 1,5 miljoonaa sairaalahoitoa vaativaa sydäntapahtumaa pystyttäisiin ehkäisemään koko EU:n alueella viiden seuraavan vuoden aikana. F&S-tutkimus ottaa huomioon myös sen, että riskiryhmään kuuluvista jo noin 20 % käyttää kalaöljyjä. Bruttosäästöt kaikista ennaltaehkäistyistä sydänsairauksista olisivat vuositasolla 12,9 miljardia euroa ja nettosäästöt 7,3 miljardia euroa, jos 100% riskiryhmästä käyttäisi 1000mg omega-3 EPA+DHA kalaöljyvalmisteita.

Suomessa kalaöljyjen käyttö vähentäisi hoitoa vaativia sydäntapahtumia viiden vuoden aikana noin 4252 henkilöllä ja tästä kertyisi 128 miljoonan euron bruttosäästöt hoitokustannuksissa vuodessa.

Tutkimuksen merkitys ja loppupäätelmät
F&S-tutkimus osoittaa, että merkittäviä kansanterveydellisiä säästöjä saavutettaisiin, jos kaikki yli 55-vuotiaat EU-kansalaiset saataisiin käyttämään säännöllisesti omega-3 EPA+DHA kalaöljyjä. Suurin osa taloudellisesta hyödystä, joka saavutetaan sydän-sairauksien ehkäisystä, kohdentuu kotisairaanhoitoon, lääkkeisiin, lääkinnällisiin laitteisiin, parantuneeseen työ-ja toimintakykyyn ja sitä kautta suoraan omega-3 valmisteen käyttäjiin. Ennaltaehkäistävistä sydäntapahtumista hyötyvät myös muut asianosaiset, kuten henkilön työnantaja (parantunut työteho), vakuutuslaitokset ja julkinen terveydenhuolto. Tämän hyödyn ymmärtäminen voi motivoida kuluttajan lisäksi terveydenhuoltoviranomaisia, lainsäätäjiä, vakuutuslaitoksia ja työnantajia tekemään suosituksia, joiden avulla pystytään vähentämään sairaudenhoidon kustannuksia ja maksimoimaan terveyshyötyjä.

Kirjoittanut FT Timo Lehto

Lisätietoja "Omega-3 ravintolisillä terveydenhoidon säästöjä"-julkaisu. Lataa ilmaiseksi Provita Oy:n sivuilta.

Ylös